Cây Quất Đường

Quất (miền Nam gọi là tắc, Tây Nam Bộ gọi là hạnh, tên khoa học: Citrus japonica ‘Japonica’, đồng nghĩa: Fortunella japonica)

SKU: CG31 Category:
0344 695 067