Cây Chuối Tây

Tên khoa học: Artocarpus interger
Tên địa phương: Chuối tây
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

SKU: CG95 Category:
0344 695 067